Ca Vang Lòng Thương Xót Chúa – Trình bày: Đình Trinh

Ca Vang Lòng Thương Xót Chúa
Sáng tác: Đinh Công Huỳnh
Hoà âm: Quang Phúc
Trình bày: Đình Trinh