Trọn bộ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước

Bản dịch Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Cựu ước
Tân Ước

Bản dịch của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn

Cựu ước
Tân Ước

Mặc dù mỗi một người trong chúng ta phải nối kết riêng tư với Chúa và tìm kiếm thánh ý Ngài, nhưng Lời Chúa vẫn tiếp tục là nền tảng cho lòng tin của chúng ta. Lời Chúa chính là điều cốt lõi của đời sống đức tin của chúng ta. Dưới đây là một số câu Kinh Thánh nền tảng giúp chúng ta hiểu rõ vai trò cốt yếu của Lời Chúa:

* Lời Chúa là Thần Khí và là Sự Sống (x. Ga 4,24).

* Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105).

* Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4,4).

* Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì cách ông thật là môn đệ tôi, các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông (Ga 8,31-32).

* Có đức tin, là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô (Rm 10,17).

* Mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được phép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó, chúng ta vững lòng trông cậy (Rm 15,4).

* Lời Chúa hứa lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung (Tv 119,11).

* Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường (Tv 119,130).

* Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý (2 Tm 2,15).

* Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống (Ga 6,63).

* Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu (Mt 24,35).

* Lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa (2 Pr 1,21).

* Hãy quay về nghe lời Ta sửa dạy. Này Ta luôn để thần khí Ta trên các ngươi, khiến các ngươi hiểu rõ lời Ta dạy bảo (Cn 1,23).

* Muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững đến ngàn đời, trên cõi trời cao (Tv 119,89).

Trang: Phim Công giáo HD