Chúng ta có khi nào mặc cả từng đồng với người bán hàng rong, người đứng hàng giờ dưới trời nắng để bán 1 ít hàng. Trong khi có những thứ khác chúng ta lại không mặc cả?

Hãy xem và cùng suy ngẫm