Nhật Ký Bài Giảng Lòng Chúa Thương Xót [Update hằng ngày]

Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Lôrensô Tử đạo

09/08/2019 07:46:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XVIII Thường Niên

08/08/2019 07:44:00 PM


Bà Chia Sẻ Thứ Năm tuần XVIII Thường Niên

07/08/2019 07:58:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XVIII Thường Niên

06/08/2019 07:44:00 PM


Bài Chia Sẻ Lễ Chúa Hiển Dung

05/08/2019 08:02:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XVIII Thường Niên

04/08/2019 08:00:00 PM


Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XVIII Thường Niên

03/08/2019 07:39:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XVII Thường Niên

02/08/2019 12:59:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XVII Thường Niên

01/08/2019 07:44:00 PM