Nhật Ký Bài Giảng Lòng Chúa Thương Xót [Update hằng ngày]

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần III Phục Sinh

10/05/2019 07:15:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần IV Phục Sinh

09/05/2019 07:15:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần III Phục Sinh

08/05/2019 07:18:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần III Phục Sinh

07/05/2019 07:36:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần III Phục Sinh

06/05/2019 07:02:00 AM


Bài Chia Sẻ Chúa Nhật III Phục Sinh

05/05/2019 06:54:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần II Phục Sinh

04/05/2019 07:33:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần II Phục Sinh

04/05/2019 07:24:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần II Phục Sinh

02/05/2019 07:22:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần II Phục Sinh

01/05/2019 07:36:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần II Phục Sinh

30/04/2019 07:29:00 AM


Bài Chia Sẻ Thư Hai tuần II Phục Sinh:

29/04/2019 08:03:00 AM


Bài Chia Sẻ Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót ( Bài 2)

28/04/2019 07:30:00 AM


Bài Chia Sẻ Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót

28/04/2019 07:20:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần bát nhật Phục Sinh

27/04/2019 07:01:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần bát nhật Phục Sinh

26/04/2019 07:31:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần bát nhật Phục Sinh

25/04/2019 07:26:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần bát nhật Phục sinh

24/04/2019 08:30:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần bát nhật Phục Sinh

23/04/2019 07:27:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần bát nhật Phục Sinh

22/04/2019 07:07:00 AM