Nhật Ký Bài Giảng Lòng Chúa Thương Xót [Update hằng ngày]

Bài Chia Sẻ Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

08/12/2018 01:13:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng

07/12/2018 12:45:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần I Mùa Vọng

06/12/2018 01:18:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần I Mùa Vọng

05/12/2018 12:48:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần I Mùa Vọng

04/12/2018 12:56:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần I Mùa Vọng

03/12/2018 12:50:00 AM


Bài Chia Sẻ Chúa Nhật I Mùa Vọng

02/12/2018 12:54:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXXIV Thường Niên

01/12/2018 01:15:00 AM


Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Anrê Tông Đồ

30/11/2018 12:47:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXXIV Thường Niên

29/11/2018 01:03:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXXIV Thường Niên

28/11/2018 01:39:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXXIV Thường Niên

27/11/2018 01:14:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XXXIV Thường Niên

26/11/2018 01:16:00 AM


Bài Chia Sẻ Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

25/11/2018 01:22:00 AM


Bài Chia Sẻ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

24/11/2018 01:19:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XXXIII Thường Niên

23/11/2018 12:26:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXXIII Thường Niên

22/11/2018 01:10:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXXIII Thường Niên

21/11/2018 12:45:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXXIII Thường Niên

20/11/2018 12:50:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XXXII Thường Niên

19/11/2018 12:45:00 AM