Nhật Ký Bài Giảng Lòng Chúa Thương Xót [Update hằng ngày]

Bài Chia Sẻ Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời

13/08/2018 08:56:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XIX Thường Niên

12/08/2018 07:53:00 PM


Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XIX Thường Niên

11/08/2018 07:03:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XVIII Thường Niên

10/08/2018 07:57:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XVIII Thường Niên

09/08/2018 07:08:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XVIII Thường Niên

08/08/2018 08:36:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XVIII Thường Niên

07/08/2018 07:24:00 PM


Bài Chia sẻ Thứ Ba tuần XVIII Thường Niên

06/08/2018 06:43:00 PM


Bài Chia sẻ Thứ Hai tuần XVIII Thường Niên

05/08/2018 07:32:00 PM


Bài Chia sẻ Chúa Nhật tuần XVIII Thường Niên

04/08/2018 06:30:00 PM


Bài Chia sẻ Thứ Bảy tuần XVII Thường Niên

03/08/2018 06:40:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XVII Thường Niên

02/08/2018 07:25:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XVII Thường Niên

01/08/2018 07:52:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XVII Thường Niên

31/07/2018 07:24:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XVII Thường Niên

30/07/2018 07:27:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XVII Thường Niên

29/07/2018 07:49:00 PM


Bài Chia sẻ Chúa Nhật XVII Thường Niên

28/07/2018 07:57:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XVI Thường Niên

27/07/2018 07:22:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XVI Thường Niên

26/07/2018 07:14:00 PM


Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XVI Thường Niên

25/07/2018 07:46:00 PM