Nhật Ký Bài Giảng Lòng Chúa Thương Xót [Update hằng ngày]

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XI Thường Niên

18/06/2018 06:14:00 AM

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XI Thường Niên

17/06/2018 06:32:00 AM

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần X Thường Niên

16/06/2018 05:38:00 AM

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần X Thường Niên

15/06/2018 07:19:00 AM

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần X Thường Niên

14/06/2018 06:16:00 AM

Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần X Thường Niên

13/06/2018 05:40:00 AM

Bài Chia sẻ thứ ba tuần X Thường Niên

12/06/2018 07:19:00 AM

Bài Chia Sẻ Thứ Hai Tuần X Thường Niên

11/06/2018 05:30:00 AM

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật Tuần X Thường Niên

10/06/2018 05:30:00 AM

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên

09/06/2018 05:30:00 AM

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên

08/06/2018 05:30:00 AM

Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần IX Thường Niên

07/06/2018 05:30:00 AM

Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần IX Thường Niên

06/06/2018 05:30:00 AM

Bài Chia Sẻ Thứ Ba Tuần IX Thường Niên

05/06/2018 05:30:00 AM

Bài Chia Sẻ Thứ Hai Tuần IX Thường Niên

04/06/2018 05:30:00 AM

Bài Chia Sẻ Lễ Mình Máu Thánh Chúa

03/06/2018 05:30:00 AM

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần VIII Thường Niên

02/06/2018 05:30:00 AM

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần VIII Thường Niên

01/06/2018 05:30:00 AM

Bài Chia Sẻ Lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Elisabeth

31/05/2018 05:30:00 AM

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần VIII Thường Niên

30/05/2018 06:33:00 AM