Nhật Ký Bài Giảng Lòng Chúa Thương Xót [Update hằng ngày]

Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXVIII Thường Niên

18/10/2018 05:17:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XVIII Thường Niên

17/10/2018 05:33:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXVIII Thường Niên

16/10/2018 05:20:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XXVIII Thường Niên

15/10/2018 04:57:00 AM


Bài Chia Sè Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

14/10/2018 05:16:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXVII Thường Niên

13/10/2018 05:09:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XXVII Thường Niên

12/10/2018 04:59:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXVII Thường Niên

11/10/2018 05:16:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXVII Thường Niên

10/10/2018 05:27:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXVII Thường Niên

09/10/2018 05:08:00 AM


Bài Chia sẻ Thứ hai tuần XXVII Thường Niên

08/10/2018 10:48:00 AM


Bài Chia Sẻ Lễ Đức Mẹ Mân Côi

07/10/2018 11:03:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXVI Thường Niên

06/10/2018 10:44:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XXVI Thường Niên

05/10/2018 10:14:00 AM


Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXVI Thường Niên

04/10/2018 09:30:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXVI Thường Niên

03/10/2018 09:38:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXVI Thường Niên

02/10/2018 10:33:00 AM


Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Têrêsa HĐ Giêsu

01/10/2018 09:53:00 AM


Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XXVI Thường Niên

30/09/2018 10:02:00 AM


Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXV Thường Niên

29/09/2018 09:29:00 AM