The Inn Of The Sixth Happiness | 1958

DWQA QuestionsDanh mục đơn: PhimThe Inn Of The Sixth Happiness | 1958
vvcho hỏi 1 năm trước

Vào những năm 30, Gladys Aylward một cô hầu bàn người Anh theo ơn gọi của Chúa đã muốn đến Trung Hoa để truyền giáo. Vượt qua khó khăn về tài chánh và những rối ren thời cuộc lúc bấy giờ, cô đã đến một vùng đất hẻo lánh, nghèo nàn lạc hậu tại miền bắc Trung Hoa. Tại đây cùng với bà Jeannie Lawson – một nhà truyền giáo kỳ cựu – đã dựng lên một quán trọ lấy tên là \”LỤC PHÚC\”. Với một đức tin mạnh mẽ, cùng tấm lòng nhân ái và nghị lực phi thường, Gladys đã hoàn thành một sứ mạng cam go mà Chúa muốn giao phó và nhận ra đâu là phúc hạnh thứ sáu…

1 Answers
Your Answer

20 + 16 =