Code mình kiếm được trên mạng vtplugins, thấy hay nên share cho ai cần
Code này
+ Getlink Picasa
+ Getlink Youtube
+ Getlink Docs
Đặc biệt có lưu Cache Getlink, giúp hạn chế sử dụng tài nguyên máy chủ, web bạn sẽ nhanh hơn.
Cách sử dụng xem trong file index.php nhé

Link download

https://www.phimconggiao.com/uploads/2016/01/vtplugins.zip

Link plugin Video-js

https://www.phimconggiao.com/uploads/2016/03/video-js.zip

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*