• Tử đạo không chỉ là chuyện của quá khứ
• Những đầy tớ của Nước Trời
• Câu chuyện dụ ngôn người gieo giống
• Cách thức Suy gẫm Tin Mừng hàng ngày
• Người cha phải luôn luôn hiện diện trong gia đình, trợ giúp vợ, và gần gũi với con cái
• Hãy chăm sóc người đau yếu vì họ chính là thân mình Đức Kitô
• Sau cùng là bài Thánh Ca Khúc Cảm Tạ, nhạc và lời của Mai Nguyên Vũ do Như Ý trình bày.