• Những ai không đối thoại thì không vâng phục Thiên Chúa
• Giáo Hội phải có can đảm nói thẳng, nói thật
• Câu chuyện ông Phêrô chữa một người què
• Chậm bất bình để tìm ra cách thế đẹp lòng Chúa
• Vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội và Giáo Hội