0:00

0:00

Bên Mẹ Chiều Hành Hương (Hoan Ca Cứu Thế Vol.4)

  • CD Mẹ Ơi (Vol. 6) - Linh Mục Mai Thiện. Biên tập: Linh Mục Mai Thiện. Phối khí: Thể Hiện - Thanh An. Phòng thu & Mixer: Mộc Studio. GPSX: 117-2006/CXB/171-10/TG.