Thứ 7 Tuần Thánh Lễ Vọng Phục Sinh – Bài Giảng Công Giáo
———————
Để cập nhật, theo dõi, chia sẽ bài giảng công giáo của đức cha khảm giảng lễ vọng phục sinh thứ 7 tuần thánh và để nghe lời chúa và suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày. Xin mời quý vị và các bạn ĐĂNG KÍ (Miễn Phí) tại:

Category:

Bài giảng