Bài Giảng Công Giáo Thứ 7 Tuần Thánh | Vọng Phục Sinh – Ý Nghĩa của Ngọn Nến Phục Sinh. cha khảm giảng lễ tuần thánh ngày thứ 7 tuần thánh hay và ý nghĩa cho mọi quý vị và các bạn suy ngẫm.
xin kính mời quý vị và các bạn ĐĂNG KÝ VÀ CHIA SẼ CHO MỌI NGƯỜI CÙNG SUY NGẪM LỜI CHÚA MỖI NGÀY TẠI: