10DieuRanĐức Giêsu đã tóm gọn các bổn phận của con người đối với Thiên Chúa qua 10 điều răn (hay còn gọi là mười lời). Và đây cũng chính là 10 điều răn Thiên Chúa ban cho dân Người : 3 lời đầu trực tiếp nhắm tới bổn phận đối với Thiên Chúa, và bảy lời sau nhắm tới bổn phận con người đối với nhau theo ý muốn Thiên Chúa.

Category:

Tin tức

Comments are closed.