Đức tin không phải là “một ý thức hệ hoặc một hệ thống triết học”_Ngài nói tại buổi Yết kiến chung.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: