Khuôn mặt của Chúa JESUS đây là tài liệu tên là ” khuôn mặt thật của Chúa JESUS ?
Bộ phim này đưa ra bằng chứng mới cho thấy tính xác thực của tấm vải liệm là tấm vải liệm mai táng thực tế của Chúa Jesus .

Xem toàn bộ

Category:

Tin tức

Comments are closed.