Các anh bán em, vinh quang của Giô-sép, phim hoạt hình