Kinh thánh trọn bộ

SÁCH Ô-VA-ĐI-A (Ôv 1-21)

(click "sách" về Mục Lục ... )

38. SÁCH Ô-VA-ĐI-A

Sách Ô-va-đi-a (Ôv 1-21)

1 Thịkiến của ông Ô-va-đi-a.

1c Chúng tôi đã nghe lời ĐỨC CHÚA truyền đạt.

Một sứ giả được sai đến giữa chư dân :

"Đứng lên, nào chúng ta xông đánh Ê-đôm !"

1b ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán về Ê-đôm như sau :

2 Này, Ta khiến ngươi ra nhược tiểu giữa chư dân,

ngươi bị khinh dể quá đỗi.

3 Lòng kiêu ngạo của ngươi đã đánh lừa ngươi ;

ngươiở trong khe đá, cư ngụ trên chỗ cao.

Ngươi tự nhủ trong lòng : "Nào ai đẩy được ta xuống đất ?"

4 Nếu ngươi cất mình lên như chim phượng

và làm tổ trên các vì sao,

Ta sẽ đẩy ngươi xuống khỏi đó, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

5 Nếu lũ trộm và bọn cướp đêm đến nhà ngươi,

liệu ngươi có được yên ổn chăng ?

Nào chúng lại chẳng tha hồ vơ vét ?

Nếu những kẻ hái nho đến nhà ngươi,

chúng có chừa lại gì, ngoài phần để cho mót không ?

6 Ê-xau bị lục soát gắt gao biết mấy !

Các kho tàng nó chôn giấu đều bị khui ra.

7 Chúng xua đuổi ngươi ra biên giới.

Mọi kẻ liên minh với ngươi đều đánh lừa ngươi ;

những kẻ thân tín với ngươi lấn lướt ngươi ;

những kẻ được ngươi cho ăn bánh

lại gài bẫy hại ngươi và nói : "Nó đã quẫn trí rồi !"

8 Há chẳng phải trong ngày đó, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -

Ta sẽ tiêu diệt hạng khôn ngoan khỏi Ê-đôm,

đuổi người tài trí ra khỏi núi Ê-xau ?

9 Hỡi Tê-man, các dũng sĩ của ngươi sẽ hoảng sợ,

khiến mọi người bị diệt trừ khỏi núi Ê-xau.

10 Vì ngươi đã tàn sát và áp bức anh em ngươi là Gia-cóp,

nên ngươi sẽ phải ê chề nhục nhã và bị tiêu diệt đến muôn đời.

11 Vào ngày ngươi án binh bất động,

vào ngày kẻ ngoại bang đem hết của cải nó đi

và quân man di xâm nhập cổng thành,

cùng bốc thăm chia phần Giê-ru-sa-lem,

cảngươi nữa, ngươi cũng vào hùa với chúng.

12 Đừng khoái chí nhìn ngày anh em ngươi mắc hoạ.

Đừng hoan hỷ trong ngày con cái Giu-đa bị diệt trừ ;

đừng to mồm vào ngày nó lâm cơn khốn quẫn.

13 Đừng xâm nhập cổng thành của dân Ta vào ngày nó lâm nạn ;

ngươi cũng đừng khoái chí nhìn tai hoạ của nó

vào ngày nó lâm nguy ;

đừng vơ vét tài sản của nó vào ngày nó lâm nạn.

14 Đừng đứng ở ngã tư đường mà tiêu diệt những người trốn chạy ;

đừng trao nộp những kẻ sống sót

vào ngày chúng gặp cơn khốn quẫn.

15 Quảthật, ngày của ĐỨC CHÚA đã gần kề,

ngày Người đánh phạt mọi dân tộc.

Ngươi đã làm thế nào,

thì người ta cũng sẽ làm cho ngươi như vậy :

nợân oán sẽ đổ xuống đầu ngươi.

16 Quảthật, cũng như các ngươi đã uống trên núi thánh của Ta,

thì mọi dân tộc cũng sẽ không ngừng uống như vậy.

Chúng sẽ uống, sẽ nốc vào, rồi hoá ra như chưa bao giờ hiện hữu.

17 Nhưng trên núi Xi-on sẽ có những kẻ chạy thoát được,

-đó sẽ là một nơi thánh - và nhà Gia-cóp sẽ tước đoạt

những kẻ đã tước đoạt nó.

18 Nhà Gia-cóp sẽ là lửa, nhà Giu-se sẽ là ngọn lửa ;

còn nhà Ê-xau sẽ là rơm. Chúng sẽ bén vào và thiêu rụi nó.

Nhà Ê-xau sẽ không còn kẻ sống sót nào.

Quảthế, ĐỨC CHÚA đã phán như vậy.

19 Chúng sẽ chiếm Ne-ghép là núi của Ê-xau,

sẽ chiếm miền Sơ-phê-la là đất của Phi-li-tinh ;

chúng sẽ chiếm cánh đồng Ép-ra-im và cánh đồng Sa-ma-ri ;

và Ben-gia-min sẽ chiếm Ga-la-át.

20 Những kẻ bị lưu đày trong đoàn lũ con cái Ít-ra-en

sẽ chiếm đất Ca-na-an cho đến Xa-rép-ta.

Dân Giê-ru-sa-lem đang bị lưu đày ở Xơ-pha-rát

sẽ chiếm hữu các thành của Ne-ghép.

21 Những người đến cứu thoát sẽ lên núi Xi-on để xét xử núi Ê-xau.

Và ĐỨC CHÚA sẽ nắm trọn vương quyền.