“Đến mà xem công trình của Thiên Chúa:
hành động của Người đối với phàm nhân thật đáng kinh đáng sợ!” (TV 66:5)

GOD OF WONDERS – ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ

Chỉ cần bỏ ra hơn 1h để xem qua bộ phim này.
Tự suy gẫm và liên hệ với tất cả những gì đang tồn tại xung quanh.
Sẽ không thể chối cãi được sự Khôn-ngoan, Quyền-năng, Sức-mạnh và sự Vinh-hiển của Đấng Tạo Hoá, Thiên-Chúa hay còn gọi là Đức Chúa Trời.
Phước-hạnh cho những ai được làm Con của Ngài, nhưng sẽ là điều bất hạnh cho ai chối bỏ Đức Chứa Trời.

Thánh-kinh nói: ” Kẻ ngu si tự nhủ: “Làm chi có Chúa Trời! “.” (TV 14:1)

GOD-OF-WONDERS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*