Playlist: Tận hiến

13 Bài hát

Xin Ngài Hãy Chọn Con 5

12 Bài hát

Về Với Ngài

11 Bài hát

Thập Giá

13 Bài hát

Xin Ngài Hãy Chọn Con 6

11 Bài hát

Đường Đi Một Mình

12 Bài hát
16 Bài hát
15 Bài hát

Xin Mở Rộng Tay (2007)

9 Bài hát
12 Bài hát

Chúa Là Nơi Con Nương Tựa

11 Bài hát
27 Bài hát

Thánh Ca

12 Bài hát
11 Bài hát

Phù Vân (Vol 3)

12 Bài hát

Tâm Tư Kinh (Song Anh FSC Vol.2)

14 Bài hát

Xanh Lên Màu Mạ Non

16 Bài hát
10 Bài hát

Đọc Kinh Lo Ra (Vol.7)

13 Bài hát
18 Bài hát

Cùng Về Phát Diệm

15 Bài hát

Tín Thác (Lê Đức Hùng Vol.2)

13 Bài hát

Tình Ngài Dòng Thác Đổ