Playlist: Mùa chay

11 Bài hát

Lệ Ăn Năn

10 Bài hát

Suy Niệm 10 (Kiếp Người 2)

26 Bài hát
11 Bài hát

Từ Ngàn Xưa (Thánh Ca Vol. 14)

16 Bài hát

Chặng Thứ 12 (Vol.21 - 2013)

10 Bài hát

Tri Ân Tình Ngài (Vol.12 - 2010)

11 Bài hát

Sẽ Đến Lúc (Vol.1)

13 Bài hát

Tỉnh Thức (2012)

16 Bài hát

Tin (2012)

10 Bài hát

Đường Tình Thập Giá

9 Bài hát

Dấu Chân (2009)

  • 10,515 views
  • 1584802427 weeks ago
11 Bài hát

Vượt Qua (Vol.2 - 2008)

12 Bài hát

Yêu Thương Và Tha Thứ

15 Bài hát

Hãy trở về - Album Thánh Ca Mùa Chay

  • 10,301 views
  • 1584800277 weeks ago
17 Bài hát
15 Bài hát

Thánh Ca Mùa Chay

  • 11,861 views
  • 1544737823 weeks ago
10 Bài hát

Golgotha Chiều Xưa (2006)

11 Bài hát

Trở Về (2013)

  • 7,045 views
  • 1600594637 weeks ago
11 Bài hát

Hãy Quay Về (Thánh Ca)

  • 9,314 views
  • 1584802328 weeks ago
11 Bài hát
12 Bài hát
13 Bài hát

Phó Thác Gia Ân Vol 7