Thánh ca Tận hiến - Trang 3

7:44

Lỗi Hẹn - Gia Ân

4:57

Tự Hỏi - Thanh Sử

4:10

Con Đã Chọn Ngài - Gia Ân

4:43

Cầu Cho Mẹ Cha 7 - Gia Ân

5:29

Nhớ Nguồn - Gia Ân