Lm Nguyễn Thiết Thắng – Trở Về Với Tha Nhân (Tĩnh Tâm Mùa Vọng)