0:00

0:00

Suy Niệm 6 (Cầu Hồn 2)

  • Album "Suy Niệm 2 - Suy Niệm Trên Giường Bệnh" với sự trình bày của Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đặc biệt đến với quý vị đang có diễm phúc được Chúa trao ban cho Thập giá vác trong lúc bệnh hoạn, để suy niệm, để cầu nguyện, để hướng về Chúa. Xin Chúa giúp sức để quý vị chấp nhận đau khổ, khó khăn, hầu nhận ra Thánh ý Chúa trong cuộc đời mà ngợi khen, chúc tụng, tạ ơn Chúa. Ăn năn hối cải về những sai trái trong quãng đời quá khứ, đã xúc phạm, đã phản bội cùng Chúa. Xin Thánh Thần Chúa, Mẹ Mari