Halleluja

Halleluja

Phát hành: 2022 - 4,560 views

 • Giới thiệu: Halleluja

  Bài hát : Halleluja - Messiah - Ca Đoàn Sao Mai

  Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
  Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

  Ngài là Thiên Chúa quyền phép, thống trị muôn loài. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
  Ngài là Thiên Chúa quyền phép, thống trị muôn loài. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
  Ngài là Thiên Chúa quyền phép, thống trị muôn loài. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
  Ngài là Thiên Chúa quyền phép, thống trị muôn loài. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

  Chúa cả hiển vinh muôn đời. Chúa oai quyền, Chúa oai quyền cả trời đất là của Chúa Trời, của Chúa Kitô.

  Vạn tuế mừng Chúa trời đất tung hô Danh Người. Vạn tuế (hãy chúc tụng) mừng Chúa là (mừng Chúa) Chúa và là Vua muôn loài. (Hãy chúc tụng)
  Vạn tuế (Chúa chí thánh) mừng Chúa là Chúa Vua quyền phép (hãy chúc tụng) muôn đời hãy chúc tụng. Vạn tuế mừng Chúa là Chúa Vua quyền phép muôn muôn đời (muôn muôn đời).

  Hoan ca vang (Hãy chúc tụng Vua chí linh Hallelujah Hallelujah).
  Đây Vua uy linh (Hãy chúc tụng vang khắp trời Hallelujah Hallelujah).
  Hoan ca vang (Hãy chúc tụng Vua chí linh Hallelujah Hallelujah).
  Mừng Vua uy linh (Hãy chúc tụng vang khắp trời Hallelujah Hallelujah).
  Hoan ca vang (Hãy chúc tụng vang khắp trời Hallelujah Hallelujah).
  Chúa chí thánh (Chúa chí thánh) hiển vinh muôn đời. Ta hãy chúc tụng (ta hãy chúc tụng Chúa, ta hãy chúc tụng, ta hãy chúc tụng, ta hãy chúc tụng). Vạn tuế (hãy chúc tụng Chúa) mừng Chúa là Chúa Vua vinh hiển muôn đời.

  (Hoan ca vang) hãy chúc tụng Vua chí linh.
  (Reo lên câu ca) Hallelujah Hallelujah. Hoan ca vạn tuế mừng Chúa Ngài là Chúa Vua cả vinh hiển. Ngài là Vua và Ngài là Chúa. Ngài là Vua và Ngài là Chúa.
  (Vạn tuế) Vạn tuế chúc tụng Vua cả hiển vinh muôn đời.
  (Hãy chúc tụng) Vua muôn Vua (Vua chí linh) chính Chúa các Chúa (hãy chúc tụng vang khắp trời).
  Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
  Hallelujah!!!!!