Kể Chuyện Thánh Cả Giuse (Phần 1) - Đóng Cái Thang, Con Chó Của Thánh Giuse