GoodShepherd3CHƯƠNG VI: Một Đòi Hỏi Thích Hợp Phải Thi Hành Trước Khi Rước Lễ

Môn Đệ

Khi con nghĩ đến phẩm giá của Ngài, ôi lậy Chúa, và sự hèn hạ của con, con trở nên quá sợ hãi và hoang mang. Vì nếu con không lãnh nhận, con xa rời Sự Sống, và nếu con xâm phạm một cách bất xứng, con làm Chúa bất bình. Vậy con phải làm gì, lậy Chúa, Đấng Cứu Giúp và Cố Vấn cho con khi cần thiết? Hãy dậy con để biết đường ngay chính. Hãy chỉ cho con một vài thực hành thích hợp với Thánh Thể, vì thật tốt khi biết chuẩn bị tâm hồn trở nên hăng say và đạo đức cho Chúa, để lãnh nhận Bí Tích cho sự tốt lành của linh hồn, hoặc ngay cả để cử hành một hy lễ thật cao trọng và thánh thiêng.

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*