Tiếng Chúa Kitô

Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng nề, và Ta sẽ bổ sức cho con (Mt. 11:28). Bánh Ta ban là Mình Ta, cho sự sống của thế gian (Gioan 6:52). Hãy cầm lấy và ăn: đây là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con. Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta (1 Cor. 11:24). Ai ăn thịt Ta, và uống máu Ta thì ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy (Gioan 6:57). Lời Ta nói với các con là thần khí và sự sống (Gioan 6:54).

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*