Website xin giới thiệu Audio Bài giảng Kinh Thánh 100 Tuần trọn bộ của ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm.

List danh sách bài giảng đã được website đăng tải cách đây 4 năm, hiện tại để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin tổng hợp lại.

Phần 1: Bài giảng Kinh Thánh Cựu Ước

I. Sách sáng thế

 1. Sách Sáng Thế Tuần 1
 2. Sa Ngã Và Niềm Hy Vọng
 3. Sách Sáng Thế Chương 5-11
 4. Sách Sáng Thế Chương 12-19
 5. Sách Sáng Thế Chương 20-25
 6. Sách Sáng Thế Chương 25-36
 7. Sách Sáng Thế Chương 37-50

II. Sách xuất hành

 1. Sách Xuất Hành Chương 1-7
 2. Sách Xuất Hành Chương 7-15
 3. Sách Xuất Hành Chương 16-24
 4. Sách Xuất Hành Chương 25-34
 5. Sách Xuất Hành Chương 35-40

III. Sách Lê Vi

 1. Tuần 13: Sách Lêvi, tổng quát
 2. Tuần 14: Sách Lêvi, chương 17 – 27

IV. Sách Dân số

 1. Tuần 15: Sách Dân Số, chương 1 – 12
 2. Tuần 16: Sách Dân số, chương 13 – 24
 3. Tuần 17: Sách Dân số, chương 25 – 36

V. Sách Đệ Nhị Luật

 1. Tuần 18: Sách Đệ Nhị Luật, chương 1-11
 2. Tuần 19: Sách Đệ Nhị Luật, chương 12-26
 3. Tuần 20: Sách Đệ Nhị Luật, chương 27-34

VI. Sách Gio-sua

 1. Tuần 21: Sách Gio-sua

VII. Sách Thủ Lãnh

 1. Tuần 22: Bài Giảng Kinh Thánh Sách Thủ Lãnh

VII. Sách Bà Rút

 1. Tuần 23: Bài Giảng Kinh Thánh Sách Bà Rút

VIII. Sách Samuel

 1. Tuần 24: Chương 1-15 sách Samuel 1
 2. Tuần 25: Chương 16-31 sách Samuel 1
 3. Tuần 26: Sách Samuel 2, chương 1-12
 4. Tuần 27: Sách Samuel 2, chương 13-34

IX. Sách Các Vua

 1. Tuần 28: Sách các vua quyển 1
 2. Tuần 29: Sách các vua quyển 1
 3. Tuần 30: Sách các vua quyển 2
 4. Tuần 31: Sách các vua quyển 2
 5. Tuần 35: Sách các vua quyển 2

X. Sách Amos

 1. Tuần 32: Bài Giảng Kinh Thánh Sách Amos

XI. Sách Hô-sê

 1. Tuần 33: Bài Giảng Kinh Thánh Sách Hôsê
 2. Tuần 34: Bài Giảng Kinh Thánh Sách Hôsê

XII. Sách Isaia

 1. Tuần 36 : Sách Isaia, chương 1-7
 2. Tuần 37: Sách Isaia, chương 8-12
 3. Tuần 38: Sách Isaia, chương 13-23
 4. Tuần 39: Sách Isaia, chương 24-39
 5. Tuần 51: Sách Isaia II, chương 40-48
 6. Tuần 52: Sách Isaia II, chương 49-55

XIII. Sách Mica

 1. Tuần 40: Sách Mica

XIV. Sách Nahum, Sophonia, Habakuc

 1. Tuần 41: Sách Nahum, Sophonia, Habakuc

XV. Sách Giêrêmia

 1. Tuần 42: Sách Giêrêmia
 2. Tuần 43: Sách Giêrêmia, chương 13 – 23
 3. Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24 – 39
 4. Tuần 45: Sách Giêrêmia, chương 40 – 52

XVI.Sách Ai Ca – Barúc – Thư Giêrêmia

 1. Tuần 46: Sách Ai Ca – Barúc – Thư Giêrêmia

XVII. Sách Êzêkiel

 1. Tuần 47: Sách Êzêkiel, Chương 1-12
 2. Tuần 48: Sách Êzêkiel, Chương 13-24
 3. Tuần 49: Sách Êzêkiel, Chương 25-36
 4. Tuần 50: Sách Êzêkiel, Chương 37-48

XVIII. Một số sách khác

 1. Tuần 53: Sách Ezra Và Nehemia
 2. Tuần 54: Sách Haggai Và Zacaria I
 3. Tuần 55: Sách Giôen Và Malakhi
 4. Tuần 56, 57: Sách Isaia III, Chương 56-66, Sách Dacaria II
 5. Tuần 58: Sách Sử Biên Niên I & II
 6. Tuần 59: Sách Châm Ngôn, Chương 1-15
 7. Tuần 60: Sách Châm Ngôn, Chương 16-31
 8. Tuần 61: Sách Gióp, Chương 1-21
 9. Tuần 62: Sách Gióp, chương 22 – 42
 10. Tuần 63: Sách Diễm Ca
 11. Tuần 64: Sách Giảng Viên
 12. Tuần 65: Sách Giôna
 13. Tuần 66: Sách Tobia
 14. Tuần 67: Sách Giuditha Và Sách Esther
 15. Tuần 68: Sách Macabê 1
 16. Tuần 69: Sách Macabê 2
 17. Tuần 70: Sách Daniel, Chương 1 – 6
 18. Tuần 71: Sách Daniel, Chương 7 – 12
 19. Tuần 72: Sách Huấn Ca
 20. Tuần 73: Sách Khôn Ngoan
 21. Tuần 74: Sách Thánh Vịnh
 22. Tuần 75: Thánh Vịnh tạ ơn

Phần 2: Bài giảng Kinh Thánh Tân Ước

I. Tin Mừng theo Thánh Marco

 1. Tuần 76: Tin Mừng theo Thánh Marco
 2. Tuần 77: Tin Mừng theo Thánh Marco

II. Tin Mừng theo Thánh Mattheu

 1. Tuần 90: Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Chương 1-6)
 2. Tuần 91: Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Chương 7-12)
 3. Tuần 92: Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Chương 13-19)
 4. Tuần 93: Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Chương 20-25)
 5. Tuần 94: Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Chương 26-28)

III. Tin Mừng theo Thánh Luca

 1. Tuần 97: Tin Mừng theo Thánh Luca (Chương 1-6)
 2. Tuần 98: Tin Mừng theo Thánh Luca (Chương 7-13)
 3. Tuần 99: Tin Mừng theo Thánh Luca (chương 14-19)
 4. Tuần 100: Tin Mừng theo Thánh Luca (chương 19 – 24)

IV. Tin mừng theo Thánh Gioan

 1. Tuần 111: Tin Mừng Gioan (Chương 1 – 6)
 2. Tuần 112: Tin Mừng Gioan (Chương 6 – 12)
 3. Tuần 113: Tin Mừng Gioan (Chương 13 – 17)
 4. Tuần 114: Tin Mừng Gioan (Chương 18-21)

V. Sách Công vụ Tông Đồ

 1. Tuần 101: Sách Công vụ Tông đồ (chương 1 – 8)
 2. Tuần 102: Sách Công vụ Tông đồ (chương 9 – 18)
 3. Tuần 103: Sách Công vụ Tông đồ (chương 18 – 28)

VI. Sách các thư

 1. Tuần 78: Thư Thessalonica I và II
 2. Tuần 79: Thư Ga-lát
 3. Tuần 80: Thư thứ nhất Côrintô (chương 1 – 7)
 4. Tuần 81: Thư thứ nhất Côrintô (chương 8 – 12)
 5. Tuần 82: Thư thứ nhất Côrintô (chương 13 – 16)
 6. Tuần 83: Thư thứ hai Côrintô (chương 1 – 7)
 7. Tuần 84: Thư thứ hai Côrintô (chương 8 -13)
 8. Tuần 85: Thư Rôma (chương 1 – 6)
 9. Tuần 86: Thư Rôma (chương 6 – 11)
 10. Tuần 87: Thư Rôma (chương 12 – 16)
 11. Tuần 88: Thư Philipphê và thư Philêmon
 12. Tuần 89: Thư Côlôsê và thư Êphêsô
 13. Tuần 95: Thư Do Thái (Chương 01-07)
 14. Tuần 96: Thư Do Thái (Chương 7-13)
 15. Tuần 104: Thư 1 & 2 Timôthê – Thư gửi Titô
 16. Tuần 105: Thư của Thánh Giacôbê
 17. Tuần 106: Thư thứ nhất của Thánh Phêrô
 18. Tuần 107: Thư thứ hai của Thánh Phêrô và thư Thánh Giuđa
 19. Tuần 108: Các thư của Thánh Gioan

VII. Sách khải huyền

 1. Tuần 109: Khải Huyền (Chương 1 – 11)
 2. Tuần 110: Khải Huyền (Chương 12 – 22)

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*